MEDIAX

Rolety zewnętrzne, żaluzje, zabudowy, bramy, napędy ...

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MEDIAX - www.mediax-rolety.pl

Serwis internetowy MEDIAX jest serwisem prowadzonym przez firmę:
PP-U-H MEDIAX Monika Chojnacka, ul. Szczygla 25, 87-800 Włocławek
Telefony: +48 604 540 649, +48 606 901 556
NIP: 8882469133, REGON: 340665087
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniższe definicje oznaczają:

(1) „konsument” - zgodnie z art. 221 kc: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(2) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę fizyczną lub każdą osobę prawną, zarówno podmiot publiczny, jak i prywatny, która działa, również za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz, w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu w związku z umowami objętymi niniejszym regulaminem.

(3) „towary” oznaczają wszystkie materialne rzeczy ruchome oferowane w serwisie Internetowym www.mediax-rolety.pl

(4) „umowa sprzedaży” umowa przez którą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

(5) „zamówienie” oznacza oświadczenie woli zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

(6) „umowa zawierana na odległość” zgodnie z art. 6 ust. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2)), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Oznacza każdą umowę zawartą między przedsiębiorcą i konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności przedsiębiorcy i konsumenta, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie z momentem zawarcia umowy.

(7) "usługa świadczona drogą elektroniczną" wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

(8) "usługodawca" i "sprzedawca" oznacza firmę PP-U-H MEDIAX Monika Chojnacka, ul. Szczygla 25, 87-800 Włocławek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

(9) "usługobiorca" oznacza użytkownika - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Użytkownikiem Sklepu Internetowego może być każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu Produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC, przedsiębiorca lub osoba prawna, która  po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu zarejestruje się lub dokona zakupów w sklepie internetowym.

 

§ 1 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem serwisu Internetowego oferowane są następujące nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną:

  • przeglądanie oferty produktowej
  • umożliwienie wysyłania zapytań poprzez formularze: wycena rolet oraz pytania i uwagi

2. Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca:

  • urządzenie elektroniczne z możliwością dostępu do sieci Internet
  • dostęp do poczty elektronicznej
  • zaktualizowana przeglądarka internetowa - m.in. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome z włączoną obsługą JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies
  • zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa

3. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem z serwisu internetowego www.mediax-rolety.pl Usługobiorca może usuwać umieszczone pliki cookie lub zablokować je dzięki opcjom dostępnym w jego przeglądarkach internetowych. Bardziej szczegółowe informacje co do zasad przechowywania i dostępu do informacji zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej na naszej stronie.

4. Zakazuje się użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zobowiązuje się go do wprowadzania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

5. W wypadku usługobiorcy będącego konsumentem usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w przypadku, gdy usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy wbrew zakazowi dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej dwukrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takiej sytuacji umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6. Usługodawca i usługobiorca mogą w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w drodze porozumienia stron. Okresu wypowiedzenia nie stosuje się.

 

www.mediax-rolety.pl - wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością firmy MEDIAX.
Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez wcześniejszej zgody jest zabronione!

MEDIAX Halina Chojnacka, ul. Pszczela 12, 87-800 Włocławek  |  Telefon: +48 604 540 649  |  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.